Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes zijn er voor jouw veiligheid

Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Pyrofoor de Amsterdam B.V., gevestigd aan Haarlemmerstraatweg 159, 1165 MK te Halfweg, nader te noemen “Pyrofoor” met een opdrachtgever sluit; offertes, aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten van (ver)koop, (ver)huur, aanneming van werk, leveringen en/of verrichten van zaken en diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, daaronder begrepen. 
b. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pyrofoor, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
c. De Algemene Voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Pyrofoor zijn ook van toepassing, indien de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentiebeding bevatten. 
d. Afwijking van de Algemene Voorwaarden van Pyrofoor kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts alleen voor zover niet in strijd met de Algemene Voorwaarden van Pyrofoor. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden bindend en wijst Pyrofoor toepasselijkheid van de eventueel door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden van de hand. 

e. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze Algemene Voorwaarden, binden Pyrofoor de Amsterdam niet dan nadat en voor zover deze door Pyrofoor schriftelijk zijn bevestigd. 
f. Wanneer er door omstandigheden een mondelinge overeenkomst tot stand is gekomen, dan zijn de gemaakte afspraken bindend vanaf het moment dat de werkzaamheden voor deze overeenkomst beginnen.

De volledige algemene voorwaarden van Pyrofoor de Amsterdam zijn hier te downloaden.