F.A.Q.

Jouw meest gestelde vragen. Onze antwoorden:

Q: Verkopen jullie ook vuurwerk aan particulieren?
A: Nee. Wij voorzien bedrijven en particulieren alleen van compleet verzorgde vuurwerkshows.

Q: Welke informatie heeft Pyrofoor van mij nodig?
A: Om tot een voorstel voor een passende show te komen heeft Pyrofoor de Amsterdam de volgende gegevens van u nodig:

  • De datum waarop de show plaats dient te vinden en het precieze tijdstip van de show
  • Een precieze beschrijving van de locatie waar de show plaatsvindt.
  • De afstand tussen de afvuurplaats en het publiek, bebouwing en eventuele kwetsbare objecten
  • De naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon of contactpersonen
  • Een indicatie van het beschikbare budget

Aan de hand van deze gegevens zal Pyrofoor de Amsterdam snel een offerte bij u indienen. Aan dit voorstel kan uiteraard nog van alles worden veranderd en aangepast aan uw wensen. Als u tevreden bent over het voorstel, en u zich akkoord verklaart met de offerte zal Pyrofoor de Amsterdam direct de melding of vergunningaanvraag indienen bij de desbetreffende overheid. Pyrofoor de Amsterdam onderhoudt ook al de contacten met de controlerende instanties. U hoeft zelf geen aanvraag te doen. Als de bijdrage van Pyrofoor de Amsterdam deel zal uitmaken van een groter evenement moet daarvoor wel een evenementenvergunning verleend zijn.

Q: Mogen professionals altijd en overal vuurwerk afsteken?
A: Nee. Voor iedere show waarin vuurwerk wordt gebruikt dient een melding te worden gedaan of een vergunning te worden aangevraagd bij de desbetreffende dienst van het provinciebestuur. Een melding is voor een kleine show, voor een grotere show met zwaarder vuurwerk is een vergunning nodig. In deze aanvraag staat precies beschreven op welke locatie het vuurwerk wordt afgestoken, op welk tijdstip het wordt afgestoken en welke vuurwerkproducten er worden afgestoken. Ook moet er precies in worden aangegeven welke veiligheidsafstanden worden gehandhaafd tussen de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken en het publiek, bebouwing en andere objecten in de omgeving. Een melding moet ten minste twee weken van tevoren worden ingediend, een vergunningaanvraag 14 weken. Het provinciebestuur oordeelt of de aanvraag voldoet aan de wet- en regelgeving zoals die geldt in Nederland. Eventuele belanghebbenden (vooral omwonenden of mensen die een bedrijf in de buurt hebben) krijgen gelegenheid om bezwaar aan te tekenen. Als melding of vergunningaanvraag volledig aan de wettelijke eisen voldoet zal het desbetreffende provinciebestuur toestemming of vergunning verlenen. Pas als dit hele traject is doorlopen mag er vuurwerk worden ontstoken. Uiteraard controleren medewerkers van de provincie of men zich bij het voorbereiden en afsteken van het vuurwerk aan de regels houdt.

Q: Vuurwerk afsteken, mag ik dat zelf doen?
A: Enkel op 31 december van 18:00 tot 1 januari 02:00 is het toegestaan vuurwerk af te steken dat geschikt is voor particulier gebruik. Daarbuiten is het voor particulieren niet toegestaan om vuurwerk af te steken. Dat mag alleen gedaan worden door deskundige pyrotechnici die hun kwalificaties kunnen aantonen door middel van certificaten, en die in dienst zijn van een door de overheid erkend vuurwerkbedrijf dat over de juiste vergunningen beschikt. Er kan bij een gemeente geen ontheffing worden aangevraagd door particulieren voor het afsteken van vuurwerk. Een toestemming hiervoor zult u dus niet krijgen.